بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

نویسندگان

چکیده

آبیاری زیرزمینی امکان توزیع رطوبت بطور غیر اشباع درمنطقه ریشه گیاه را فراهم می سازد. یکی از سیستمهای نوین این روش‘ استفاده از لوله های لاستیکی اسفنج مانند است. که تحت فشار بسیار کمی (2-1 اتمسفر) توانایی انتشار آب بطور یکنواخت وتحت کنترل را داشته و با نصب آن درناحیه ریشه گیاه‘ رطوبتی در حد ظرفیت زراعی خاک ایجاد می کند انتخاب عمق مناسب و فاصله بهینه این لوله ها نسبت به همدیگر ونسبت به گیاه ‘ منوط به داشتن محدوده رطوبتی تولید شده توسط لوله درخاک است. بدین منظور طی آزمایشی که این لوله ها درعمق 40 سانتی متری و بطول 50 متر در باغ مو به وسعت یک هکتار و با بافت خاک رسی و دریک فصل رشد انجام شد‘ ملاحظه گردیدکه:
1- شعاع توسعه رطوبتی بستگی به خصوصیات فیزیکی خاک و شرایط هیدرولیکی سیستم دارد. یعنی به تناسب افزایش فشار درشبکه ‘ محدوده رطوبتی خاک توسعه بیشتری می یابد. این امر برای فشارهای 5/0 و 1و5/1 بار انجام و در سطح 1% آماری کاملا معنی دار بوده است.
2- درطول لوله آبده به استثناء ابتدای آن مقدار رطوبت داده شده به خاک اختلاف معنی داری در سطح 1% آماری نداشته اند.
3- در انتقال صعودی آب درخاک وتبخیر آن از سطح خاک املاح در لایه سطحی آن تجمع یافته وموجب شوری خاک تا عمق 15-10 سانتیمتری خاک گردیده است.

کلیدواژه‌ها