مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

نویسندگان

چکیده

تلاقی دای الل یک طرفه بین پنج رقم گندم به نامهای M-73 -3,M-73-4,M-73-7 و M-63-6 و رقم حساس بولانی انجام داده شد.والدین و F1 ها درمرحله گیاهچه درگلخانه ‘ نسبت به نژاد 226E 222A+ مور د آزمایش قرار گرفتند. چهار صفت تیپ آلودگی ‘ دوره کمون‘ اندازه جوش‘ تراکم جوش یادداشت برداری شدند. از دوروش گریفینگ (8) و جینکز وهیمن (10) ‘ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای هر چهار صفت مورد مطالعه ‘ مدل افزایشی – غالبیت می تواند مناست باشد. والد M-73-4 ‘ دارای ترکیب پذیری عمومی خوبی برای مقاومت به زنگ زرد بوده و صفت مقاومت گیاهچه ای در این والد توسط ژن مغلوب کنترل می شود. وفراوانی آللها مغلوب در آن ‘ نسبت به آلل های غالب بیشتر می باشد. در بقیه والدین فراوانی آلل های غالب بیشتر ازمغلوب برآورد گردید. مقدار توارث پذیری عمومی صفات بین 90% -69% بدست امد. دربین صفات دوره کمون دارای بیشترین مقدار توارث پذیری عمومی بود.

کلیدواژه‌ها