اثر رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و گل جالیز (orobanche aegyptiacaL.) بر سیب زمینی در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی رقابت دوعلف هرز تاج خروس ریشه قرمز و گل جالیز با سیب زمینی دو آزمایش انجام شد. آزمایش اول در گلخانه بصورت سریهای جایگزینی که سیب زمینی و تاج خروس در نسبتهای مختلف 0:4 ،1:3،2:2،3:1، 4:0برای تعیین عملکرد نسبی (RYT) و ضریب انبوهی (ازدحام) نسبی (RCC) کاشته شدند. 1< RYT نشان داد که تاج خروس و سیب زمینی از منابع بطور متفاوتی بهره برداری می کنند و یا به نحوی به یکدیگر سود می رسانند . ضریب انبوهی نسبی در نسبت 2:2 سیب زمینی و تاج خروس بیشتر از بقیه نسبتها بود. این نشان می دهد که سیب زمینی مهاجم تر از تاج خروس است. در ازمایش دوم .مطالعه گلخانه ای دیگر ی به منظور تعیین آثار مقادیر بذر گل جالیز بر عملکرد سیب زمینی انجام شد. تیمارها شامل 0،20،40،60و 80 میلی گرم بذر گل جالیز در گلدان با 3تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بود. با افزایش مقادیر بذر گل جالیز ، عملکرد غده سیب زمینی کاهش یافت و کمترین عملکرد از گلدانهایی با 60 و 80 میلی گرم بذر گل جالیز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها