دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 1417، فروردین 1379 
بررسی الگوهای الکتروفورزی پروتئین و ایزوزیم ارقام سویا

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی


تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


بررسی پلی مورفیسم در جو با استفاده از روش STS-PCR

بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ تاکائوکوماتسودا


استفاده از روش RAPD به عنوان مارکردی. ان. ا برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی

بابک بهنام؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علیرضا طالعی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان