اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش اثر سطوح مختلف مس (0؛100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم) و ویتامین C (0؛400 و 800 میلی گرم در کیلوگرم) مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی عملکرد طیور گوشتی در یک طرح بلوک کامل تصادفی؛ بصورت آزمایش فاکتوریل 3X3 در چهار تکرار و هر تکرار بر روی 10 قطعه جوجه گوشتی نژاد هیبرو به مدت 56 روز مورد بررسی قرا گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف ویتامین C باعث تغییر معنی دار وزن بدن نگردید ولی مصرف مس مازاد بر احتیاجات باعث افزایش مصف غذا؛ بهبود ضریب تبدیل و افزایشی وزن بدن (P<0/05) گردید. مقدار 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C؛ بطور معنی داری (P<0/05) وزن چربی حفره بطنی را افزایش داد. با افزایش مصرف مس؛ غلظت این فلز در کبد نیز افزایش یافت (P<0/05) ولی ویتامین C نتوانست تغییر معنی داری در میزان مس کبد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها