بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تاثیر جدایه هایی از قارچ های آنتاگونیست (T1, T2) Trichoderma harzianum (T3, T4) T. viride روی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici ارتفاع و وزن تربوته ها در طرح کاملا تصادفی در 6 تیمار در گلخانه و خاک آلوده به فوزاریوم روی گوجه فرنگی رقم Mony meker مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه های Trichoderma مخلوط با خاک آلوده به فوزاریوم (T1) 13/68؛ (T3) 98/60 و (T4) 69/57 درصد بیماری در مقایسه با شاهد آلوده کاهش داد و بهترتیب تیمهارهای T2>T1,T3>T4 قرار گرفتند قارچ آنتاگونیست Trichoderma در حضور فوزاریوم باعث افزایش رشد (وزن تر و ارتفاع) بوته های گوجه فرنگی شده و در محاسبات آماری روی اعداد؛ اختلاف معنی دار در سطح 1% داشته و گروه بندی ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. جدایه Trichoderma harzianum به تنهایی و بدون حضور فوزاریوم در خاک اثر مثبت روی ارتفاع بوته ها در مقایسه با شاهد داشت.

کلیدواژه‌ها