بررسی الگوهای الکتروفورزی پروتئین و ایزوزیم ارقام سویا

نویسندگان

چکیده

همگان با تهیه صدها رقم سویا؛ نیاز به تعیین ویژگیهای دقیق هر رقم اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به همین منظور؛ 21 رقم سویا Glycine max با استفاده از الکتروفورز پروتئین های ذخیره و ایزوزیم بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی الگوهای نواری پروتئین کل بذر با وزن مولکولی بالا مطالعه شد. همچنین از الکتروفورز ژل نشاسته برای مطالعه دو سیستم آنزیمی استراز و گلوتامات اکسالات ترانس آمیناز استفاده گردید. ضمن اینکه زیموگرام ها منومورف بود الگوی نواری پروتئین ذخیره بذر ارقام را به چهارگروه مشخص تقسیم بندی کرد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که بکارگیری مکانیسم های متعدد در بررسیها؛ درک بهتری را از ارتباط ژنومی ژنوتیپ ها در اختیار قرار می دهد و الکتروفورز پروتئین ذخیره بذر ابزار مناسب تری برای طبقه بندی نسبت به مطالعه دو آنزیم فوق می باشد.

کلیدواژه‌ها