شناسایی نژادهای فیزیولوژیک قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی آفتابگردان در استان مازندران و دشت گرگان Plasmo[ara halstedii (Farlow ) Berl and de Toni

نویسندگان

چکیده

در طول بازدید از مزارع آفتابگردان استان مازندران و دشت گرگان طی سالهای 1374 و 1375 پنجاه و شش (56) نمونه بیماری سفیدک داخلی از 31 منطقه جمع آوری گردید. قارچ عامل بیماری این بوته ها با استفاده از روش آلوده سازی و غوطه ور کردن کامل گیاهچه در سوسپانسیون اسپور بطور جداگانه روی رقم حساس رکورد تکثیر و نگهداری شد. جدایه های نگهداری شده روی ارقام افتراقی دریافت شده از کشور کانادا طبق روش بین المللی مایه زنی شدند. ارقام افتراقی واکنش یکسانی نسبت به تمامی جدایه ها از خود نشان دادند. از مقایسه واکنش ارقام افتراقی دنیا چنین بنظر می رسد که این ایزوله ها با نژادهای موجود تفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها