بررسی نتایج کاربرد زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum Hartig در کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois (Sperctrobates) ceratoniae Zell.

نویسنده

چکیده

در جریان اجرای طرح کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار؛ فعالیت چشمگیر زنبور پارازیتوئید تخم خوار تریکوگراما بطور طبیعی در ورامین مورد توجه قرار گرفت. به منظور افزایش درجه پارازیتیسم در پائیز 74 تخم های پارازیته شده کلوگاه جمع آوری و به سازمان پژوهش های علمی تحویل داده شد.این پژوهشکده زنبور سوش منطقه را بر روی بیدآرد Ephestia kuhniella پرورش داده و تکثیر نموده و بصورت تریکوکارت در آورد. در باغ مورد آزمایش به مساحت 500m2 دارای 200 درخت رهاسازی انجام گردید و نتایج آن با مقایسه با قطعه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. از اول خرداد ماه هر ده روز یکصد تریکوکارت هر کدام حامل 200 تخم پارازینه شده Ephestia به درختان بطور یک در میان نصب شد. جمعا ده بار رهاسازی انجام گردید. بررسی روند پیشرفت پارازیتیسم با نمونه برداری های هفتگی و شمارش و آماربرداری دردو قطعه رهاسازی شده و شاهد از اول خرداد لغایت آخر آبان سال 74 طی سه آزمون به مرحله اجرا درآمد. بررسی تغییرات جمعیت پروانه گلوگاه؛ بررسی تغییرات تخم های پارازیته؛ بررسی تعداد میوه های آلوده و کرمو. در یک طرح آزمون T تفاوت مقدار محصول دو قطعه رهاسازی و شاهد در آخر آبان ماه سال 74 مقایسه و محاسبه گردید. که تفاوت معنی دار بوده و در اثر رهاسازی آلودگی میوه ها 48 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها