اثر شروع آبیاری در مقادیر مختلف رطوبت قابل استفاده در خاک بر عملکرد محصول گندم زمستانه در کرج

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین اثر دوره آبیاری و تخلیه رطوبت خاک بر محصول گندم زمستانه (تریتی کوم آاستیوم) واریته روشن تحقیقی در مزرعه آزمایشی دانشکده در دو سال (70-1368) در 7 تیمار: تیمار اول بدون آبیاری (فقط یک آبیاری خاکاب به ارتفاع 75 میلیمتر بعد از بذرپاشی) و 6 تیمار بقیه با 10؛30؛40؛60؛80 و 100% تبخیر و تعرق ماکزیمم (ETm) که بر مبنای فرمول بلانی و کریدل و باران موثر به روش S.C.S محاسبه شده است بعمل آمد. آبیاری پس از تخلیه آب خاک به میزان 10؛25؛50 و 75% آب قابل استفاده برای گیاه انجام شده است . این آزمایش نشان داد که مقدار آب مصرفی بر عملکرد کل (عملکرد بیولوژیکی) محصول دانه؛ طول خوشه؛ وزن 1000 دانه و بر دیگر اجزاء عملکرد تاثیر می نماید. تغییرات عملکرد دانه از 1710 تا 2630 کیلوگرم در هکتار بوده است. در پاییز سال 1368 خاک تمام تیمارها تا ظرفیت نگهداری آبیاری شده است و در دوره های بعدی آبیاری تیمارها پس از تخلیه 10؛25؛50 و 75% آب سهل الوصل انجام شده و محصول دانه حاصله به ترتیب 3384؛3050؛ 3094 و 2273 کیلوگرم در هکتار بوده است. راندمان آب مصرفی 13/1؛ 05/1؛ 92/0؛ 86/0 کیلوگرم در متر مکعب محاسبه شده است. در سال دوم میزان محصول دانه 2187؛ 2620؛ 2518؛1803 و 1710 کیلوگرم در هکتار بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها