اثر تیمارهای شیمیایی؛ حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.

نویسندگان

چکیده

اثر دما (C°., C°2 و C°4 درجه حرارت اطاق)؛ مرحله فیزیولوژیکی در زمان برداشت (حالت های باز و غنچخ) و تیمارهای شیمیایی (STS, Ag, 8-HQ.Su و آب) بر روی خواص بریده میخک در یک طرح آماری فاکتوریل کاملا تصادفی بررسی گردید. گل میخک بلژیکی از گلخانه ای در شهرستان محلات تهیه شد همچنین میخک مورد نیاز در گلخانه های باغبانی دانشکده کشاورزی کرج پرورش داده شد. طول عمر شاخه های بریده گل؛ وزن تازه و درصد مواد جامد محلول آنها اندازه گیری و ارقام حاصله از نظر آماری تجزیه و تحلیل گردید. تیوسولفات نقره با غلظت 500 میلی گرم/لیتر و 8-HQ به غلظت 600 میلی گرم/ لیتر و همراه با 1 درصد ساکارز طول عمر گل بریده را افزایش دادند.
2 درجه سانتیگراد بهترین دما برای نگهداری گلها بود اثر متقابل مرحله برداشت؛ دما و تیمارهای شیمیایی مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها