بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در 193 نمونه از ژرم کلکسیون ماش از نظر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک و بررسی روابط بین صفات مختلف از طریق تجزیه و تحلیل های چند متغیره؛ آزمایشی در قالب طرح اگمنت و در 10 بلوک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. نتایج بدست آمده بیانگر وجود تنوع قابل ملاحظه ای در عملکرد واجزاء عملکرد و تنوع اندکی در صفات فنولوژیک بودند. بر مبنای نتایج رگرسیون مرحله ای به ترتیب تعداد غلاف در بوته؛ وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف به مدل عملکرد ژنوتیپ های گروه های 5 و 6 به لحاظ دوره رشد کوتاه و عملکرد بالا بسیار مناسب تشخیص داده شدند. گروه بندی کشورها و شهرها بیانگر تبعیت تنوع ژنتیکی از جغرافیایی برای کشورها و عدم وجود این ارتباط برای شهرهای ایران بود. تجزیه به عامل را معرفی نمود که عامل اول مرتبط با دیررسی و کاهش وزن هزاردانه و عملکرد بود و مورفولوژیک و فنرلوژیک به معرفی دو زوج متغیر انجامید که زوج اول "دیررسی" و "کوچکی دانه و غلاف" و زوج دوم "سرعت رشد رویشی" و "متغیرهای خاص عملکرد" نام گرفتند.

کلیدواژه‌ها