بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر پنج تیمار (تنش رطوبتی در فاز اول رشد میوه = WS1؛ تنش در فاز دوم رشد میوه= WS2؛ تنش در فاز سوم رشد میوه= WS3؛ تنش در فازهای اول + دوم= WS4 و تیمار شاهد = WS5) روی رشد رویشی و باردهی چهار رقم هلو (ارقام: سفید مشهد؛ سرخ و سفید مشهد؛ ردهون و جی. اچ.هیل) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد تنش رطوبتی در فاز سوم رشد میوه و تیمار شاهد شدیدا کاهش می شدهد و اختلاف معنی داری بین تیمارهای تنش رطوبتی در فاز سوم رشد میوه و شاهد مشاهد نگردید. تنش رطوبتی در فاز اول رشد میوه تراکم میوه را کاهش داده و با تیمارهای تنش رطوبتی در فاز دوم یا سوم رشد میوه و تیمار شاهد اختلاف معنی داری در سطح 1% نشانداد. تنش رطوبتی در (WS4) بیشترین بازده عملکرد را داشت و اختلاف معنی داری در سطح اندام ها؛ پتانسیل آب برگ و تراکم گلدهی مشاهده نگردید. نتایج این آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها