استفاده از روش RAPD به عنوان مارکردی. ان. ا برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی

نویسندگان

چکیده

تنوع ژنتیکی در خلال 20 رقم جوی ایرانی با استفاده از نشانگرهای RAPD بررسی شد و 950 باند پلی مورفیک با استفاده از 33 پرایمر تکی (10 بازی) تولید شد. تکثیر حاصله باعث ایجاد باندهایی در محدوده ماتریس جفتی بر اساس حضور یا عدم حضور باند رتبه بندی شدند. ماتریس حاصله برای محاسبه و تشکیل ماتریس فاصله بر مبنای صریب تشابه نی به کار رفت. فرآورده های تکثیری به ازاء هر پرایمر بعنوان متغیرهای متسقل در نظر گرفته شد. رسم دندوگرام ؛ فواصل ژنتیکی ارقام؛ بوسیله تجزیه خوشه ای انجام شد. ارقام در شش گروه دسته بندی شدند. تجزیه مربع کای نیز نشان داد که ارقام و پرایمرها از لحاظ بانددهی با هم متفاوتند. تولید باندهای پلی مورفیک در میان ارقام جو موفقیت آمیز بود و نشان داد که مارکرهای RAPD برای مطالعه پلی مورفیسم ژنتیکی در جو مناسبند.

کلیدواژه‌ها