سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران (مطالعه موردی: مزارع گندم و جو استان خراسان)

نویسندگان

چکیده

با توجه به عملکرد ضعیف سیاست های حمایت قیمتی و مغایرت آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی؛ سیاست پیشنهادی تثبیت درآمدی برای بخش غلات ایران؛ پیشنهاد شده است. بر اساس سیاست مذکور تمام محصولات یک تولید کننده تحت پوشش حمایتی واحد قرار گرفته است با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا؛ آثار سیاست پیشنهادی بر درآمد تولید کنندگان غلات استان خراسان مورد بررسی قرار گرفته است معیارهای و که به ترتیب وضعیت نوسان درآمد را در حالت عدم اعمال سیاست پیشنهادی و وضعیت نوسان درآمد د رحالت اعمال سیاست پیشنهادی نشان می دهند محاسبه شده است. نتایج نشان میده د که اعمال سیاست پیشنهادی نوسان درآمد تولید کنندگان را بین 3% تا 27 % در نواحی تولیدی مختلف کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها