بررسی تاثیر فاصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته در ردیف بر روند رشد و وزن خشک گل بابونه آزمایشی در سال 1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان با استفاده از طرح اسپیلت بلوک بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش فاصله ردیف کاشت در سه سطح a1=30؛ 4=a2 و 50=A3 سانتیمتر و فاصله بوته در ردیف در سه سطح 10=b1؛ 15=b2و 20=b3 سانتی متر انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که کاهش فاصله ردیف کاهش و فاصله بوته در ردیف باعث افزایش عملکرد وزن خشک گل گردید. بطوری که در آرایش کاشت 10X30 سانتی متر با تراکم 333 هزار بوته در هکتار بیشترین وزن خشک گل مشاهده شد. اثر متقابل دو فاکتور برای صفات عملکرد گل و تعداد گل در گیاه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. اما برای ارتفاع گیاه اختلاف معنی دار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها