عملکرد جوجه های گوشتی طی و پس از اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه

نویسندگان

چکیده

اثرات رقیق سازی انرژی و پروتئین جیره آغازین در سن 6 تا 12 روزگی بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در یک طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. این طرح شامل 6 گروه آزمایشی، 24 تکرار و 30 قطعه جوجه به ازای هر تکرار بود. برای رقیق سازی جیره از پوسته برنج به میزان صفر (شاهد)، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد (گروههای آزمایشی) استفاده شد. پس از پایان محدودیت تا 21 روزگی از جیره آغازین و از 22 تا 42 روزگی از جیره پایانی استفاده شد. در کل دوره جوجه ها آزادانه به خوراک آردی و آب دسترسی داشتند. رقیق سازی جیره طی دوره محدودیت سبب افزایش مصرف خوراک گردید، اما مصرف انرژی و پروتئین کاهش پیدا کرد و به همین خاطر افزایش وزن بدن طی محدودیت نیز کاهش یافت. به دلیل رشد جبرانی در هفته های پس از محدودیت تفاوت معنی داری بین وزن جوجه ها در گروههای تحت محدودیت و گروه شاهد در 42 روزگی مشاهده نشد. مصرف خوراک در دوره پس از محدودیت در گروههای تحت محدودیت اندکی کمتر از گروه شاهد بود. به همین دلیل بازده غذایی در گروههای تحت محدودیت به طور جزیی پس از محدودیت بهبود یافت، اما اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشته است. رقیق سازی جیره در سنین ابتدایی تغییر معنی داری در درصد کبد، لاشه و امعاء و احشاء در سن کشتار ایجاد نکرد. همچنین کاهش معنی داری در درصد چربی محوطه شکمی مشاهده نشد. در این آزمایش جیره های رقیق شده 20 و 25 درصد سبب افزایش جزیی در وزن بدن و بهبود بازده تولید شد.

کلیدواژه‌ها