دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 1456، فروردین 1382 
بررسی ترکیب‌پذیری و عمل ژن‌ها در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی‌آلل

جعفر احمدی؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا قنادها؛ عباس سعیدی


ترسیم نقشه ژنتیکی جو بر اساس نشانگرهای AFLP

بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


مکان یابی ژن مقاومت MLP با استفـاده از مارکرهای نیمه خودکار (فلورسنت ) AFLP وSSR

محمدرضا نقوی؛ کنتور بیکر؛ احمد جاهور؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


تولید کارآمدگیاهان هاپلویید به منظور ایجاد لاین‌های خالص درخربزه (Cucumis melo L.)

محمود لطفی؛ عبدالکریم کاشی؛ ذبیح‌اله زمانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ الیزابت ارل


تعیین گروههای سازگاری رویشی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان

حجت‌اله قلعه دزدانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ مجتبی مرادزاده اسکندری


اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n و 6-n جیرة غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

ابوالقاسم گلیان؛ جلیل توکلی افشار؛ فریدون افتخار شاهرودی؛ جواد آرشامی؛ مهران ترکی