تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت

نویسندگان

چکیده

دراین طرح تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت وخصوصیات فیزیکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار وپنج تکرار از سال 75 به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجراء گردید. تیمارها شامل : 1- خاک ورزی مرسوم (‌گاوآهن برگردان دار + ‌دیسک) به ‌عنوان شاهد2- گاوآهن قلمی (‌چیزل ) + ‌دیسک 3و4 - استفاده از ساقه خردکن ذرت قبل از عملیات تیمار اول و دوم. در هریک از تیمارهای خاک ورزی عملکرد محصول اجزاء عملکرد ( تعداد خوشه در متر مربع، دانه در خوشه و وزن هزار دانه)، تعداد بوته در متر مربع وخصوصیاتی از قبیل جرم مخصوص ظاهری، شاخص مخروطی و مواد آلی خاک اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که روشهای مختلف تهیه زمین تاثیر معنی داری برعملکرد محصول داشته است . دربین تیمارها، استفاده از ساقه خردکن ذرت قبل از بکارگیری گاو آهن برگردان دار دارای بیشترین مقدار عملکرد بود و روش خاک ورزی بوسیله گاوآهن قلمی اختلاف معنی داری با روش خاک ورزی مرسوم نداشت . همچنین مشخص شد که مهمترین جزء عملکرد در روشهای مختلف تهیه زمین تعداد خوشه در متر مربع می باشد. اعداد بدست آمده از تجزیه مقاومت به نفوذ خاک نشان داد که روشهای مختلف تهیه زمین تاثیر معنی داری برشاخص مخروطی1 تاعمق 30 سانتی متری نداشته است به عبارت دیگر کاربرد ساقه خردکن در مقایسه با عدم استفاده از آن تاثیر معنی داری برافزایش شاخص مخروطی خاک به خاطریک بارعبوربیشترساقه خردکن وتراکتور نداشته است .

کلیدواژه‌ها