مکان یابی ژن مقاومت MLP با استفـاده از مارکرهای نیمه خودکار (فلورسنت ) AFLP وSSR

نویسندگان

چکیده

به منظور مکان یابی ژن مقاومت MLP بر روی کروموزومهای جو، 92 خانواده 3F تلاقی pallas × (5A ×D7B) نسبت به ایزوله سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با استفاده از مارکرهای نیمه خودکار AFLP وSSR در توالی یاب DNA از نوع ABI prism 377 بررسی گردیدند. تعداد 99 ترکیب پرایمری AFLP و 63 ترکیب پرایمری SSR در تکنیک تجزیه تفرق بالک به منظور تعیین پلی مورفیسم بین والدین و بالک ها مورد غربال اولیه قرار گرفتند. نتایج غربال اولیه ترکیبات پرایمری AFLP وSSR به ترتیب مشاهده 3 و 1 درصد پلی مورفیسم بین والدین بود. مارکر AFLP با نام (124) 50M- 38E و مارکر SSR با نام
316.Bmac تفرق همزمان را با ژن MLP بر روی کروموزم شماره 6 نشان دادند. نتایج تفرق این دو مارکر به ترتیب با نسبت های 3:1 و 1:2:1 توافق داشت. همچنین تفرق 1:2:1 ژن MLP در خانواده های 3F پیوستگی این دو مارکر با ژن MLP را مورد تائید قرار داد.

کلیدواژه‌ها