تخمین ساختاری تمایلات ریسکی گندمکاران منطقه رامجرد

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تمایلات ریسکی گندمکاران منطقه رامجرد استان فارس با استفاده از روش اقتصاد سنجی ساختاری پیشنهاد شده به وسیله آنتل (1987)، تخمین زده شد. بر اساس یافته های این مطالعه، میانگین ریسک گریزی مطلق ارو-پرات (AP) و ریسک گریزی مطلق به سمت پایین (DS) گندمکاران منطقه رامجرد به ترتیب 578/2 و 988/2 به دست آمد که نشان دهنده ریسک گریز بودن جامعه مورد مطالعه از نقطه نظر هر دو معیار می‌باشد. علاوه بر این انحراف معیار هر دو معیار ضریب ریسک گریزی، بیانگر ناهمگنی قابل توجهی از تمایلات ریسکی در جمعیت مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها