اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع 3-n و 6-n جیرة غذایی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

اثرات منابع چربی جیرة غذایی حاوی نسبت‌های مختلف اسیدهای چرب 3-n به 6-n بر عملکرد و پاسخ اولیه تولید آنتی‌بادی جوجه‌های گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. هفتصد قطعه جوجه گوشتی به طور تصادفی بین 35 قفس تقسیم شدند و از 6 روزگی با جیره‌های غذایی یکسان به لحاظ انرژی و پروتئین با سطوح مختلف روغن ماهی و یا پنبه دانه (75/0، 5/1 و 25/2 درصد) و یا بدون روغن (گروه شاهد) تغذیه گردیدند. برای تعیین تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل، در 13 روزگی 5 جوجه به ازای هر قفس به طور تصادفی انتخاب، خونگیری و سپس واکسینه شدند. خونگیری‌های بعدی در روزهای 6، 11 و 18 پس از واکسیناسیون انجام گرفت. به منظور تعیین تیترآنتی‌بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC)، در 36 روزگی 6 جوجه به ازای هر قفس به طور تصادفی انتخاب و خونگیری شدند. سپس به آنها 1 میلی‌لیتر سوسپانسیون %5 SRBC تزریق گردید و خونگیری‌های بعدی در روزهای 3، 7، 10 و 13 پس از تزریق به عمل آمد. وزن بدن و مصرف خوراک در روزهای 21، 42 و 49 اندازه‌گیری شد. تیمارهای غذایی بر عملکرد جوجه‌ها در طی دوره‌های آغازین و رشد تاثیر معنی‌داری نداشتند، اما مصرف خوراک در دوره پایانی در جوجه‌های تغذیه شده با تیمارهای %25/2 روغن ماهی و یا پنبه دانه نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بود (01/0P<). جوجه‌های تغذیه شده با جیرة %25/2 روغن ماهی، بیشترین آنتی‌بادی را در روزهای 3، 7، 10 و 13 پس از تزریق SRBC تولید کردند (به ترتیب 05/0P<، 01/0P<، 05/0P< و 01/0P<). تیتر آنتی‌بادی علیه نیوکاسل در گروه‌های شاهد و %25/2 روغن پنبه‌دانه، در روز 18 واکسیناسیون نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بود (01/0P<). همبستگی منفی معنی‌داری بین وزن بدن و تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC در روزهای 3 و 7 پس از تزریق مشاهده شد (به ترتیب: 383/0- و 246/0-=r). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت بالای اسیدهای چرب 6-n/3-n در جیره غذایی باعث بهبود تیتر آنتی‌بادی علیه SRBC می‌شود؛ در حالیکه نسبت‌های متوسط آن اثر مطلوبتری بر تیترآنتی‌بادی علیه نیوکاسل دارد.

کلیدواژه‌ها