اثر محلول‌پاشی بُر (B) و روی (Zn) و غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوة بادام

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق محلول‌پاشی با بوریک اسید و سولفات روی در بهار سال 1377 روی بادام رقم شاهرودی
در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج انجام گرفته است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد که در آن سه سطح بوریک اسید (2000، 1000 و 0 میلی‌گرم در لیتر) و سه سطح سولفات روی (5000، 3000 و 0 میلی‌گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. محلول‌پاشی در بهار در مرحله قبل از باز شدن جوانه‌های گل انجام گرفت. در موقع برداشت صفات فیزیکی طول و عرض میوه، وزن میوه، وزن مغز، درصد پوست سبز1 درصد پوست سخت2 و درصد مغز و میزان جذب عناصر در برگ و میوه‌های اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که محلول‌پاشی با بر (2000 میلی‌گرم در لیتر) و روی (5000 میلی‌گرم در لیتر) بیشترین تاثیر را بر افزایش طول میوه داشته است. همچنین عرض میوه در تیمار روی (5000 میلی‌گرم در لیتر) بیشترین میزان را داشته، و نسبت به تیمار شاهد معنی‌دار شده است. هیچ یک از تیمارها اثر معنی‌داری بر وزن میوه، وزن مغز، درصد پوست سخت و درصد پوست سبز نداشته‌اند. محلول‌پاشی، میزان عناصر بُر و روی را در برگ و میوه‌ها به طور معنی‌داری افزایش داده است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین طول میوه با میزان بُر و روی موجود در میوه به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها