بررسی اثر ژن، برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلاقی دای آلل

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر ژن برای صفات مختلف از 5 لاین اینبرد ذرت و تلاقیهای یک طرفه آنها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. تجزیه به وسیله روش هیمن نشان داد که نحوة اثر ژن در رابطه با صفات عملکرد،‌ تعداد روزهای تا ظهور%50کاکل، تعداد روزهای تا شروع گرده دهی، ارتفاع بوته، تعداد روزهای تا رسیدن فیزیولوژیک، تعداد روزهای تا رسیدن کامل، ‌طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، عمق دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع بلال از سطح زمین به صورت فوق غالبیت است ولی برای تعداد برگهای بالای بلال، تعداد ردیف دانه و درصد چوب غالبیت نسبی وحود دارد. ظهور کاکل زود هنگام شروع گرده دهی زود هنگام، رسیدن فیزیولوژیک سریع، رسیدن کامل سریع، ‌افزایش عملکرد و طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، عمق دانه و ارتفاع بلال از سطح زمین و کاهش میزان درصدچوب همگی تحت تاثیر ژنهای غالب می‌باشند ولی افزایش تعداد برگهای بالای بلال، ارتفاع بوته، تعداد ردیف دانه و وزن هزار دانه تحت تاثیر ژنهای مغلوب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها