برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل‌های حیوانی مختلف

نویسندگان

چکیده

پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی جمعیت گاو های هلشتاین ایران، با استفاده از رکورد های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سال های 1371 تا 1378 برآورد شدند. برآورد ها با روش حداکثر درستنمایی محدود شده و بر اساس مدل های حیوانی یک متغیره، رکورد های تکرار شده و چند متغیره انجام گرفت. تعداد رکورد های مورد استفاده برای دوره های شیردهی اول، دوم و سوم به ترتیب 60589، 31367 و 14265 بود. بر اساس تجزیه و تحلیل یک متغیره، برای دوره های شیردهی اول، دوم و سوم، وراثت پذیری صفت تولید شیر به ترتیب 27/0، 23/0 و 14/0، و برای چربی به ترتیب 23/0، 21/0 و 14/0 برآورد گردید. برآورد وراثت پذیری و تکرارپذیری حاصل از تجزیه و تحلیل رکورد های تکرار شده برای تولید شیر به ترتیب 22/0 و 47/0، و برای تولید چربی به ترتیب 22/0 و 43/0 بود. میانگین برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی دوره های شیردهی اول و دوم بر اساس تجزیه و تحلیل دو متغیره مشابه با مقادیر حاصل از تجزیه و تحلیل یک متغیره بود. اما در تجزیه و تحلیل دو متغیره این میانگین برای دوره سوم شیردهی در هر دو صفت بزرگتر از نتایج تجزیه و تحلیل یک متغیره بود. همبستگی ژنتیکی افزایشی بین دوره های مختلف شیردهی صفات تولید شیر و چربی بسیار زیاد بوده و مقادیر آن از 85/0 (بین دوره شیردهی اول و دوم صفت تولید چربی) تا 98/0 (بین دوره شیردهی دوم و سوم هر دو صفت) متغیر بود. این برآوردها برای همبستگی های فنوتیپی مثبت و متوسط، و برای همبستگی های محیطی مثبت و کم بود.

کلیدواژه‌ها