بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

نویسندگان

چکیده

تاریخ کاشت مهم ترین عاملی است که اغلب خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. تاریخ کاشت مطلوب باعث می شود که شرایط محیطی حادث در زمان سبز شدن، استقرار و بقای گیاهچه مناسب گیاه باشد. ارقام ساحل، دلتاپاین وسای اکرا در تاریخ‌های 4 و 19 اردیبهشت،4 و 19 خرداد در آزمایش کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با4 تکرار که فاکتور اصلی تاریخ کاشت و فاکتور فرعی شامل ارقام بود، کاشته شدند. 5مرحله فنولوژی گیاه (کاشت تا 100 درصد سبز شدن، 100 درصد سبز شدن تا50درصد غنچه دهی، 50درصد غنچه دهی تا50 درصد گل دهی،50درصد گلدهی تا50درصد قوزه‌دهی و 50 درصد قوزه‌دهی تا 50 درصد باز شدن قوزه) بر اساس تعداد روز و درجه روز رشد
(GDD)مورد مطالعه قرار گرفتند. با تاخیر در کاشت تعداد روزهای لازم از کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا غنچه دهی کاهش یافت ولی تعداد روزهای لازم از غنچه دهی تا گلدهی و گلدهی تاقوزه دهی افزایش یافت. دوره قوزه‌دهی تا باز شدن قوزه حدوداً در تمام تاریخ‌های کاشت یکسان بود. با تاخیر در کاشت درجه – روز رشد از کاشت تا 100 درصد سبز شدن کاهش یافت ولی در مراحل فنولوژی دیگر با تاخیر در کاشت درجه – روز رشد افزایش یافت. تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر تعداد شاخه رویا و ارتفاع گیاه نداشت ولی تعداد شاخه‌های زایا تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و با تاخیر در کاشت تعداد شاخه‌های زایا افزایش یافت. همچنین از لحاظ ارتفاع و تعداد شاخه زایا اختلاف معنی‌داری مابین ارقام وجود نداشت ولی دربین ارقام ازنظر تعداد شاخه رویا اختلاف معنی‌داری وجود داشت و رقم سای اکرا دارای بیشترین شاخه رویا بود.

کلیدواژه‌ها