کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

نویسندگان

چکیده

در طراحی یک سیستم زهکشی زیرزمینی تعیین فاصله و عمق زهکش‌ها برای حفظ تراز آب در عمقی از سطح زمین که شرایط مطلوب از نظر رطوبت و شوری در محیط ریشه را فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردار است. اما معمولاً پس از اجرای سیستم زهکشی در مزرعه فواصل زهکشی پیش‌بینی شده توسط رابطه هوخهات بار آبی مطلوب را ایجاد نمی‌کند و باعث ایجاد تنش رطوبتی و یا شرایط ماندابی برای گیاه می‌گردد. برای رفع این مشکل می‌توان از یک ضریب اصلاحی در رابطه هوخهات استفاده کرد. به منظور برآورد ضریب اصلاحی رابطه هوخهات برای زهکش‌های زیرزمینی رودشت اصفهان از یک مزرعه آزمایشی دارای سیستم زهکشی زیرزمینی به وسعت تقریبی یک هکتار در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت واقع در 65 کیلومتری شرق اصفهان استفاده شد. در این مزرعه آزمایشی نیمرخ‌های مختلف سطح ایستابی بین دو زهکش‌ در ضرایب مختلف زهکشی قرائت گردید. نتایج تحلیل آماری نشان داد که نیمرخ سطح ایستابی و ضریب زهکشی از طریق چند جمله‌ای درجه شش با ضریب همبستگی بیش از 80 درصد با یکدیگر در ارتباط هستند. با استفاده از معادله برازش‌داده شده و تخمین ارتفاع سطح ایستابی بالای زهکش ها و کاربرد آن در معادله هوخهات تعیین فاصله زهکش ها برای شرایط عملی امکان پذیر می گردد.

کلیدواژه‌ها