دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 1457، فروردین 1384 
بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی


کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

منیره فرامرزی؛ بهروز مصطفی زاده؛ منوچهر ترابی؛ سیدفرهاد موسوی


تعیین روابط ژنتیکی در اینبردلاین‏های ذرت با استفاده از نشانگرریزماهواره

فاطمه دهقان‏ نیری؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی محمد شکیب؛ سیدبدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ احمد بانکه ساز


پایش روزانه خشکسالی دراستان تهران

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ هوشنگ قائمی؛ جمال محمدولی سامانی


بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

محمد رضا هریوندی؛ ناصر لطیفی؛ ابراهیم زینلی؛ احمد فیض آبادی؛ کوروش شجاعی


نقشه یابی QTLهای صفات مورفولوژیکی گندم

ولی اله محمدی؛ محمدرضا قنادها؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ پتریک برن


تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه