پایش روزانه خشکسالی دراستان تهران

نویسندگان

چکیده

سیستم پایش از مقدمات لازم در طرح‌های مقابله با خشکسالی بوده که مقیاس زمانی نقش تعیین‌کننده‌ای در قابلیت و کارآیی آن ‌دارد. در این تحقیق وضعیت خشکسالی استان تهران در سال آبی 78-1377 که شروع خشکسالی‌های اخیر بوده، با استفاده از شاخص خشکسالی موثرEDI)) که از مقیاس زمانی روزانه برخوردار است، به طور نقطه‌ای و مکانی پایش و ارزیابی شده است. در مرحله اول ایستگاههای30 ساله مورد استفاده قرار گرفته و از آنجائیکه تعداد ایستگاههای 30 ساله برای پایش مکانی استان کم بوده، تاثیر طول دوره ‌آماری کوتاه مدت‌تر (20 و25ساله) نیز برروی نتایج شاخص مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول دوره آماری برروی شاخص منتخب تاثیری چندانی ندارد، لذا می‌توان برای پایش بهتر، ایستگاههای 25 و20 ساله را نیز اضافه نمود. سپس با توجه به وضعیت ایستگاههای منتخب و با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه‌های خشکسالی در سطح استان تهیه گردید. این نقشه‌ها نشان می‌دهند که از آبان ماه 1377 در حد خفیف خشکسالی آغاز و توسعه یافته، بطوریکه از فروردین ماه 1378 بخش‌های مرکزی استان با خشکسالی شدید مواجه می‌گردد و سپس این وضعیت در ماههای اردیبهشت و خرداد تشدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها