شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ارتباط صفات درمحیطهای کشت بافت و آزمون جوانه زنی با تحمل به شوری دو آزمایش به صورت فاکتوریل اجرا گردید.درآزمایش کشت بافت 5 رقم متحمل به شوری شعله،کویر، روشن ،سرخ تخم وکارچیا(2) و3 رقم حساس قدس(2)، گاسپارد وچمران(مکاتبات شخصی باموسسه نهال و بذر بخش غلات) استفاده شد و غلظت‌های، 38/0، 77/0و15/1 درصد نمک توسط NaCl به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار و دو مشاهده در هر تکرار انجام شد و صفاتی نظیر وزن ترکالوس ،تعداد کالوس، اندازه کالوس، میزان سدیم و پتاسیم کالوس اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تنش شوری اعمال شده تاثیری بر وزن‌ ترکالوس‌ها وتعداد کالوس‌های تشکیل شده نداشت و با افزایش تنش شوری وزن کالوس‌ها ثابت باقی ماند.ولی افزایش تنش شوری باعث کاهش اندازه کالوس وافزایش میزان سدیم در بافت کالوس ها شد.صفت پتاسیم ونسبت Na+ / K+برای ژنوتیپ‌ها و ژنوتیب×شوری معنی دار بود و بابررسی میانگین ارقام مقاوم وحساس مشخص شد که روند تغییرات پتاسیم درکالوس به مقاومت و یا حساسیت ارقام بستگی داردو از این نکته میتوان در انتخاب غیره مستقیم‌ ژنوتیپ های متحمل به شوری استفاده کرد.درآزمایش جوانه زنی نیز همان ارقام آزمایش اول ولی با سطوح شوری0، 19/0، 38/0، 58/0، 77/0، 96/0 و 15/1درصد نمک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با3 تکرار بکار گرفته شد. در این آزمایش نیز صفاتی نظیر درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،طول کلئوپتیل وطول ریشه چه اندازه گیری شد و درنهایت مشخص شد که ارقام مقاوم سرعت رشد بیشتری دارند.از نتایج حاصل از دو آزمایش می توان به عنوان شاخصهایی در انتخاب ژنوتیپ های متحمل به شوری استفاده کرد

کلیدواژه‌ها