بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی گندم، اجزای عملکرد و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 78-77 در ایستگاه تحقیقات غلات سرد سیری رخ تربت حیدریه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام شد. در این آزمایش تاثیر 5 سطح آلودگی چاودار، شاهد (صفر درصد)، 10 در صد (25 بوته در متر مربع)، 20 درصد (50 بوته در متر مربع)، 30 درصد (75 بوته در متر مربع) و 40 درصد (100بوته در متر مربع) در دو رقم گنـدم الموت و c-73-5 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی شد. آزمایش نشان داد که با افزایش جمعیت چاودار (درصد آلودگی چاودار) تعداد دانه در سنبله ساقه فرعی، وزن هزار دانه در سنبله ساقه اصلی و فرعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم بطور معنی دار کاهش می یابند ولی تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی گندم تغییر معنی داری پیدا نمی‌کند. آزمایش نشان داد که کاهش عملکرد بیولوژیک ناشی از کاهش عملکرد دانه بود، چنانکه عملکرد کاه و کلش حدود 21 درصد و عملکرد دانه 52 درصد نسبت به شاهد کاهش داشت و وجود 25 الی 50 بوته چاودار در متر مربع مزرعه گندم آستانه خسارت تلقی گردید.

کلیدواژه‌ها