بررسی اثر عوامل عمده اکولوژیک در تولید بلاستوسپور قارچ Verticillium lecanii DAOM 198499 در محیط‌مایع

نویسندگان

چکیده

شناسایی شرایط بهینه محیطی برای رشد و اسپورزائی عوامل کنترل‌کننده بیولوژیک در تولید انبوه آنها ضروری است. از آنجائیکه پاسخ این عوامل بیولوژیک نه تنها در سطح گونه، بلکه در حد جدایه نسبت به عوامل محیطی متفاوت می‌باشد، در این بررسی تاثیر کیفیت محیط غذایی، نور، درجه حرارت، و pH محیط در رشد و اسپورزائی قارچ V. lecanii DAOM 198499 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت محیط‌ غذایی در تولید بلاستوسپور در سطح یک‌ درصد معنی‌دار بود. عصاره سیب‌زمینی غنی‌شده با دکستروز، پپتون و مخمر بهتر از محیط عصاره سیب‌زمینی بود. در حالیکه اثر نور معنی‌دار نبود. دمای بالای 30 درجه سانتیگراد تولید بلاستوسپور را محدود ساخته ولی دماهای 12، 17 ، 22 و 27 درجه سانتیگراد با همدیگر اختلاف معنی‌دار نداشتند (01/ 0= ?). تولید بلاستوسپور در طول چهار روز پس از کشت با شدت افزایش یافته و به میزان 108 *7/4 بلاستوسپور در میلی‌لیتر رسید. از آن پس این روند افزایش کند شده و پس از 10 روز به 108*06/9 رسید. بطوریکه مقایسه آماری تولید بلاستوسپور در روز های چهارم تا دهم با همدیگر اختلاف معنی‌دار نشان نداد. اثر pH محیط مایع در تولید بلاستوسپور معنی‌دار نبود. در طول دوره رشدی قارچ pH محیط را تغییر داده و به حد مطلوب4-6 ‌رساند. تولید بلاستوسپور در مواد غذایی جایگزین مورد آزمایش با همدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند (01/0 = ?). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که ملاس چغندرقند با 108*02/1 کنیدی در میلی‌لیتر بیشترین وعصاره شلتوک با 107*6/1 کمترین تولید را داشت. عصاره سیب‌زمینی با 107*8/6 در حد وسط قرار داشت.

کلیدواژه‌ها