اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

نویسندگان

چکیده

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای U.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت‌های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوبت اشباع ودر دمای 25 درجه سانتیگراد در مورد آسکوکارپهایی که برای ایجاد شرایط زمستان گذرانی قارچ عامل بیماری به مدت 150روز در 4 درجه سانتیگراد نگه داری شده بودند، اندازه گیری شد و بیماری زایی آسکوسپورهای بالغ روی برگ های بریده وسالم انگورمورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان رها شدن آسکوسپورها پس از 120 روز درتیمار نیمه خشک 20 درجه سانتیگراد با 8 آسکوسپور در سانتیمترمربع و بیشترین میزان جوانه زنی آسکوسپورها پس از150 روز با 41 درصد مربوط به تیمار نیمه خشک 4 درجه سانتیگراد بود. بهترین درجه حرارت برای رهاشدن آسکوسپورها پس از 24 ساعت 2 آسکوسپور در سانتیمتر مربع و در دمای 25 درجه سانتیگراد به دست آمد و بیشترین میزان رهاشدن آسکوسپورها پس از 36 ساعت 11 عدد در سانتیمتر مربع اندازه گیری شد. بیماریزایی آسکوسپورهای U.necator روی برگ های بریده و سالم انگورنیز اثبات شد که می تواند مؤید نقش احتمالی آسکوسپورهای این قارچ به عنوان مایه تلقیحی اولیه در شروع این بیماری باشد.

کلیدواژه‌ها