بررسی بیولوژی سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

دوره رشد پیش از بلوغ، مرگ و میر پیش از بلوغ، طول عمر بالغین، میزان تخم روزانه و کل میزان تخم، نسبت جنسی و پارامترهای جدول زندگی سفید بالک پنبه روی سه رقم بادنجان (قصری، اصفهانی و Inerash) در درجه حرارت ثابت ، ?C 30، رطوبت نسبی % 5±60 و طول دوره روشنایی به تاریکی D10: L14 تعیین شد. طول دوره رشد پیش از بلوغ این حشره روی رقم های مذکور به ترتیب،02/17 ، 07/16و 02/15 روز بود. درصد مرگ و میر پیش از بلوغ روی رقم های مورد آزمایش به ترتیب،3/10، 5/12و 11 درصد بود.طول عمر حشرات بالغ نر و ماده روی این رقم‌ها به ترتیب،85/3، 14/4و2/4 روز برای نرها و 85/8، 71/8 و 2/9 روز برای ماده ها بود. میانگین تخم روزانه و کل میزان تخم سفید بالک پنبه روی رقمهای مورد بررسی به ترتیب،1/4، 1/4 و 3/5 روز و 8/35، 5/40 و8/51 روز بود.بین نسبت جنسی سفید بالکهای‌پنبه روی رقم‌های مذکور اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد. نرخ ذاتی رشد روی رقم های مورد آزمایش به ترتیب،1047/0، 1145/0و 1305/0 بود.با توجه به خصوصیات تاریخچه و پارامترهای جدول زندگی،رقم قصری به عنوان مقاومترین رقم در مقابل رشد و افزایش جمعیت Bemisia tabaci تعیین شد.

کلیدواژه‌ها