اندازه‌ گیری‌ قدرت‌ بازار با استفاده‌ از مدل‌ سازمان‌ صنعتی‌ جدید (مطالعه‌ موردی‌: صنایع‌ تبدیلی‌ در استان‌ خراسان‌)

نویسندگان

چکیده

اندازه‌ گیری‌ قدرت‌ بازار و تعیین‌ ساختار بازار محصولات‌ مختلف‌ اعم‌ از کشاورزی‌ و صنعتی‌،همیشه‌ از مباحث‌ بسیار مهم‌ و اساسی‌ در اقتصاد خرد بوده‌ است‌. چرا که‌ وجود هر نوع‌ ساختارمتفاوت‌ ، اعم‌ از رقابتی‌ و غیر رقابتی میتواند بر روی‌ میزان‌ تولید و قیمت‌ محصولات‌ مختلف ‌تاثیر بسزایی‌ داشته‌ باشد. در این‌ راستا مطالعه‌ حاضر جهت‌ تعیین‌ ساختار بازارهای‌ خرید گوجه‌فرنگی‌ خام‌ از کشاورزان‌ و نیز فروش‌ فرآورده‌ اصلی‌ آن‌ یعنی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ به‌ مصرف‌ کنندگان‌داخلی‌ که‌ توسط تبدیل‌ کنندگان‌ گوجه‌ فرنگی‌ صورت‌ می‌گیرد ، با استفاده‌ از مدل‌ سازمان‌صنعتی‌ تجربی‌ جدید (NEIO) ، اقدام‌ به‌ اندازه‌گیری‌ قدرت‌ بازار تبدیل‌ کنندگان‌ در هر دو بازارمذکور نموده‌ است‌. بر اساس‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ ، مقدار کشش‌ انتظاری‌ بدست‌ آمده‌ در هر دو بازار خرید گوجه‌ فرنگی‌ خام‌ و فروش‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ در داخل‌ کشور، به ترتیب‌ برابر با 55/0 و 1/0 می‌باشد. یعنی اینکه تبدیل‌ کنندگان‌ گوجه‌ فرنگی‌ دراستان‌ خراسان در بازارهای مذکور، دارای‌ قدرت‌ بازار بوده و می توانند قیمتها را تحت تاثیر قرار دهند . بنابراین پیشنهاد می شود مسئولین با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی سعی در کاهش قدرت بازار صنایع تبدیلی نموده تا بدین ترتیب منافع سیستم بازار بصورت عادلانه تر بین زارعین و صنایع تبدیلی توزیع گردد.

کلیدواژه‌ها