بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظوراصلاح ساختمان و وضعیت فیزیکی خاک از ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید(PAM) استفاده‌شد. سه نمونه خاک با بافتهای ماسه لومی، لوم و لوم رسی انتخاب و پس از آماده‌سازی آنها به سطح هریک به‌طور جداگانه مقادیری معادل 10 ،20 و30 کیلوگرم درهکتار پلی‌اکریل‌آمید محلول اضافه ‌شد.سپس نمونه‌ها در شیب 20 درصد به مدت 5 دقیقه تحت باران شبیه‌سازی‌شده با باران‌ساز با شدت 39 میلیمتردرساعت قرارگرفتند. رواناب و رسوب خارج‌شده از انتهای پلات باران‌ساز جمع‌آوری واندازه‌گیری شد. این مراحل در مورد یک باران باشدت 79 میلی‌متردرساعت نیز صورت‌گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که غالباًً سطوح پلی‌اکریل‌آمید نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری در کاهش مقداررواناب ورسوب داشته‌اند.دربارش 39 میلیمتردرساعت، خاکهای لومی و ماسه لومی کمترین رسوب را در مقدار 10 کیلوگرم در هکتار و خاک لوم رسی کمترین رسوب را در مقدار 20 کیلوگرم درهکتار پلی اکریل آمید داشتند. در شدت بارش 79 میلیمتر در ساعت، کلیه خاکها کمترین مقدار رسوب را در مقدار30 کیلوگرم در هکتار پلی‌اکریل‌آمید نشان دادند. در مورد رواناب، در بارشهای 39 و 79 میلیمتر در ساعت کمترین مقدار رواناب در تیمار10 کیلوگرم پلی اکریل ‌آمید در هکتار مشاهده شد. خاک شن لومی درشدت بارش 39 میلیمتر درساعت هیچگونه روانابی تولید ننمود.

کلیدواژه‌ها