شناسایی پلاسمیدهای مشترک در بین باکتریهای ریزوبیوم با استفاده از تهیه خزانه ژن

نویسنده

چکیده

جداکردن ژنوم پلاسمیدی از ژنوم کروموزومی در باکتریهای ریزوبیوم حاوی مگاپلاسیمد با روشهای معمول آزمایشگاهی بسیار مشکل است. اما با تهیه خزانه ژن و انجام تکنیک هیبریداسیون امکان جدا سازی ژنوم پلاسمیدی و مطالعه پلاسمیدهای مشترک در بین سویه‌های مختلف باکتریهای ریزوبیوم امکان پذیر می‌گردد. در این مطالعه پروفیلهای پلاسمیدی 200 سویه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه تهیه و سپس پروفیلهای پلاسمیدی متفاوت آنها با کاوشگرهای پلاسمیدی حاصله از خزانه ژن سویه 7131 مطالعه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که 7 سویه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جدا شده از مناطق آلوده با فاضلاب شهری با سویه 7131 دارای پلاسمید مشترک بودند. بقیه سویه‌های جدا شده از مناطق بدون آلودگی یا با آلودگی، فاقد پلاسمید مشترک بودند. بنابراین با ساخت خزانه ژن می‌توان پلاسمیدهای مشترک بین سویه‌های ریزوبیوم و نقش آنها را در سلول مطالعه کرد.

کلیدواژه‌ها