معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

نویسندگان

چکیده

طی مطالعه فونستیکی در سالهای80-1379 که به منظور جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های مزارع چغندرقند دشت میاندوآب انجام گرفت تعداد 47 گونه، 35 جنس و 16 خانواده متعلق به راسته پیش‌استیگمایان (Prostigmata) از اندامهای هوایی و خاک شناسایی گردید که از این تعداد فقط یک گونه گیاهخوار و بقیه شکارگر، قارچ‌خوار و یا پوسیده‌خوار بودند. تمامی نمونه‌های جمع آوری شده برای اولین بار از دشت میاندوآب گزارش می شوند که از بین آنهاتعداد 10 جنس و 21 گونه برای فون کنه‌ای ایران و یک جنس و 2 گونه برای فون کنه‌ای د نیا جد ید می‌باشند. گونه‌هایی که با علامت ** و * ‌ مشخص شده‌اند به ترتیب برای اولین بار از جهان و ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها