تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه Brassica napus L.

نویسندگان

چکیده

انتخاب نوع رقم و تعیین تراکم مناسب بوته از راه‌های افزایش عملکرد می‌باشد. در یک پژوهش مزرعه‌ای در سال زراعی 80-79 ‌با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در محل ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه در خاکی با بافت لومی رسی سیلت تأثیر سه تراکم بوته 30، 50 و70 بوته در متر مربع و دو رقم ‌ کلزای زمستانه به نام‌های طلایه (کبری) و اوکاپی به صورت فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش تراکم از 30 به 70 بوته در متر مربع با کاهش معنی‌دار تعداد غلاف در هر بوته در هر دو رقم مورد آزمایش همراه بود. به علاوه، افزایش تراکم بوته از 30 به 70 بوته در متر مربع موجب افزایش ارتفاع بوته‌ها و کاهش تعداد شاخه‌های فرعی در هر بوته گردید. گرچه تفاوت عملکرد دانه دو رقم معنی‌دار نبود، لیکن بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح در رقم طلایه در تراکم 50 و اوکاپی در تراکم 70 بوته در متر مربع به دست آمد. تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و شاخص برداشت از اجزایی بودند که تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی تغییر معنی‌داری از خود نشان ندادند. ارقام اوکاپی و طلایه بالاترین درصد روغن و پروتئین دانه را در تراکم 30 بوته در متر مربع تولید کردند و تراکم‌های بالاتر بوته موجب کاهش درصد روغن و پروتئین دانه گردید.

کلیدواژه‌ها