روش جدیدی برای تعیین مقدار کربناتهای خاک

نویسنده

چکیده

روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری کربناتهای خاک ارائه گردیده است، ولی هیچ یک از آنها به عنوان روش برتر در سطح جهان شناخته نشده است. لذا کوشش برای یافتن روشهای جدید و بهتر هنوز ادامه دارد. در این مطالعه روش جدیدی بر اساس هدایت سنجی ارائه گردید. این روش جهت ارزیابی با دو روش مشهور خنثی‌سازی اسیدوکلسیمتر فشاری مورد مقایسه قرار گرفت. برای انجام این کار 48 نمونه خاک که از لحاظ بافت، درصد ماده آلی، CEC، درصد گچ، EC، pH و درصد کربناتها متفاوت بودند از بین تعداد زیادی خاک که از نقاط مختلف ایران جمع‌آوری شده بود، انتخاب گردید. در این بررسی روش کلسیمتر فشاری به دلیل دقت بیشتر به عنوان روش مرجع برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش جدید از همبستگی بالائی با دو روش دیگر برخوردار بوده ولی در مقایسه با روش خنثی‌سازی اسید از همبستگی بیشتری با روش مرجع برخوردار است. مقایسه میانگین انحراف و انحراف نسبی روش‌های خنثی‌سازی اسید و جدید از روش مرجع نشان داد که این کمیت‌ها برای روش جدید کمتر بوده که نشان دهنده خطای کمتر و دقت بیشتر این روش نسبت به روش خنثی‌سازی اسید می‌باشد. از لحاظ سرعت و سهولت اندازه‌گیری، اگر روش جدید بهتر نباشد، در حد دو روش دیگر بوده ولی از لحاظ ایمنی روش جدید کم‌خطرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها