بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و نقش ضوابط گزینش در موفقیت آنها

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش, نقش نمرات آزمون سراسری و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است. جامعه آماری را 1833 دانشجو تشکیل می‌دهد که بین سالهای 65 تا 75 وارد دانشکده شده‌اند. شاخص موفقیت تحصیلی معدل لیسانس, قبولی در کارشناسی ارشد و دکتری و عملکرد تحصیلی دانشجویان از نظر تعداد کسر واحد, ترمهای مشروطی و میانگین نمرات در نظر گرفته شده است. نمرات آزمون سراسری و ضوابط پذیرش دانشجو توسط سازمان سنجش آموزش کشور بعنوان ملاکهای پذیرش دانشجو انتخاب گردیده است. با استفاده از آزمون(f) فیشر همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تفاوت, همبستگی و اثر عوامل فوق بر موفقیت تحصیلی دانشجویان نشان داده شد. یافته‌ها بیانگر تفاوت معنی‌دار بین معدل لیسانس دانشجویان بر حسب نوع دیپلم, رشته تحصیلی, نوع سهمیه, همچنین همبستگی مثبت و معنی‌دار بین معدل لیسانس با معدل کتبی دیپلم و تعداد واحدهای پیش دانشگاهی است. این تحقیق نشان داد که از بین مواد امتحانی بعنوان رفتار ورودی شناختی, دروس شیمی, عربی, زبان و زمین‌شناسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در رابطه با ضوابط گزینش, نمرات آزمون سراسری و بومی بودن نقش بیشتری در موفقیت تحصیلی دانشجویان داشته است. بر اساس نتایج تحقیق اولویت انتخاب رشته کشاورزی توسط داوطلبان ورود به دانشگاه نقش مهمی در موفقیت تحصیلی ندارد.

کلیدواژه‌ها