بررسی فراوانی و انتشار پسودوموناس‎های فلورسنت در مزارع گندم دراستان تهران و مطالعة توان بازدارندگی جدایه ها از رشد قارچ عامل پاخوره گندمً Gaeumannomyces graminis var.tritici ً

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق فراوانی پسودوموناس‎های فلورسنت در فراریشه گندم و توان 40 جدایه از گونة Pseudomonas fluorescens بعنوان عوامل آنتاگونیست در برابر قارچ عامل بیماری پاخوره گندم (G.g.tritici) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه‎های گیاه همراه با خاک فراریشه‎ای آن ازمزارع متعدد گندم در استان تهران، دشت قزوین و گرمسار جمع‎آوری شدند. شمارش این باکتریها با روش کشت رقت‎های خاک روی ظروف پتری حاوی محیط اختصاصی S1 انجام گرفت. کشت خالص هر جدایه، پس از چند واکشت روی همان محیط تهیه گردید و جدایه‎ها براساس مطالعات میکروسکوپی و آزمون‎های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، تفکیک و شناسایی شدند. اثر بازدارندگی سویه‎ها بر روی قارچ عامل بیماری پاخورة گندم، با استفاده از دو محیط PDA و NA بررسی شد. براساس نتایج حاصل، جمعیت قابل توجهی از پسودوموناس‎های فلورسنت در ریزوسفر گندم حضور داشتند که تعداد آنها در مزارع مورد مطالعـه در محدودة cfu 106×2/1-103×5 در هر گرم خاک قرار داشت. اکثر سویه‎ها در روی هر دو محیط PDA و NA توانایی جلوگیری از رشد قارچ G.g.tritici را درشرایط آزمایشگاهی نشان دادند، اما این توانایی برای همة سویه‎ها یکسان نبود ودرصد بازدارندگی از 0 تا بیش از70 % مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها