استفاده از مخلوط روغن سویا با روغن هیدروژنه کامل برای ساخت انواع شورتنینگ

نویسندگان

چکیده

فرآیند استریفیکاسیون داخلی یکی از روشهای اصلاح خواص فیزیکوشیمیایی روغنها می باشد در این
تحقیق استریفیکاسیون مخلوط روغن نباتی سویا با روغن هیدروژنه کامل در نسبتهای مختلف با استفاده از کاتالیزور متیلات سدیم برای تولید انواع مارگارین و شورتنینگ مورد بررسی قرار گرفت. خواص فیزیکی از جمله نقطه ذوب، در صد چربی جامد واشکال کریستالی همراه با خواص شیمیایی روغنها قبل وبعد از فرآیند تعیین و با خصوصیات انواع شورتنینگ تجارتی برای مصارف مختلف خانگی و صنعتی مقایسه گردید. نتایج نشان داد مخلوط استری شده 85 درصد روغن سویا با 15 درصد روغن هیدروژنه کامل را میتوان به عنوان بخش جامد در تهیه شورتنینگهای مخصوص خمیرهای تخمیری در محصولات نانوایی، مخلوط 80 درصد روغن سویا را با 20 درصد روغن هیدروژنه کامل در ساخت شورتنینگ کیک ومخلوط استری 70 درصد روغن سویا با 30 درصد روغن هیدروژنه کامل را در تهیه شورتنینگ مخصوص سرخ کردن استفاده نمود. آزمایشات تعیین عدد یدی وعدد صابونی نشان داد که فرآیند استریفیکاسیون در درجه غیر اشباعی ووزن ملکولی مخلوط روغنهای استری شده تغییراتی ایجاد ننموده است . همچنین تعیین عدد پراکسید مشخص نمود که در شرایط عمل پراکسید، تشکیل نمی شود. آزمایشات پراش اشعه ایکس نشان داد که ساختمان بلورهای ?? مورد نظر ومناسب، در اثر استریفیکاسیون مخلوط روغنها حاصل می شود

کلیدواژه‌ها