بررسی میزان مقاومت لاین‏های کرم ابریشم به عامل بیماری موسکاردین سفید Beauveria bassiana

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی میزان مقاومت لاین‌های کرم ابریشم ایران به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید، آزمایشی با استفاده از هفده لاین کرم ابریشم کشور شامل ده لاین ژاپنی و هفت لاین چینی در قالب طرح کاملاً تصادفی مشتمل بر پنج تکرار برای هر تیمار در فصول تابستان و پاییز سال 1378 طراحی و اجرا شد. در طی این آزمایش صفات اقتصادی مهمی نظیر ماندگاری لارو، شفیره و پروانه، میزان ابتلای شفیره‌ها به بیماری موسکاردین، تعداد و درصد پیله‌های خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، وزن پیله خوب، وزن قشر پیله خوب، درصد قشر ابریشمی پیله خوب، میزان تولید پیله خوب و طول دوران لاروی ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌های آماری نشان داد که در این شرایط، لاین‌های 6-101433 و 107 بطور معنی داری بیشترین ماندگاری لارو را دارا می باشند(05/0? P). لاین 107 بطور معنی‌داری (05/0? P) دارای ماندگاری شفیره بیشتر می باشد. هم‏چنین لاین‌های 110 و 107 بطور معنی‌داری (05/0? P) بیشترین ماندگاری پروانه ها را دارا می باشند. درضمن لاین 107 بطور معنی داری دارای بیشترین تعداد پیله خوب می باشد (05/0? P). لاین 32 نیز بطور معنی داری سنگین ترین پیله های خوب را دارا می باشد(05/0? P). ضمنا لاین های 114 و 32 هم بطور معنی داری دارای بیشترین وزن قشر پیله خوب هستند(05/0? P). بیشترین درصد قشر ابریشمی نیز بطور معنی داری به لاین 114 تعلق دارد (05/0? P). لاین‌های 112 و 107 نیز بطور معنی‌داری (05/0? P) بیشترین میانگین وزن پیله خوب را تولید کردند. هم‏چنین همبستگی‏های معنی داری بین تعداد لارو و شفیره زنده(**720/0=r)، تعداد شفیره و پروانه زنده (**930/0=r)، درصد شفیره‌های آلوده به موسکاردین در هفتمین روز پیله تنی و هنگام ظهور پروانه
(**934/0=r) و درصد ماندگاری شفیره‌ها در هفتمین روز پیله تنی و هنگام ظهور پروانه‌ها (**902/0=r) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها