عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی جوانان روستایی برای بهره برداری پایدار از مزارع برنج (مطالعه موردی : شهرستان آمل - مازندران)

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه ، تعیین نیازهای آموزشی جوانان روستایی برای بهره برداری پایدار از مزارع برنج و تعیین عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی آنان است . در این راستا ، نیازهای آموزشی جوانان در زمینه های کشت برنج ، بهبود روشهای بهره برداری از مزارع ، سرویس و نگهداری ماشین آلات و کشت شبدر برسیم بررسی شد و تأثیر متغیر های سن ، سواد ، تجربه ، ارتباط با منابع کسب اطلاعات ، سواد پدر، شغل پدر، درآمد خانواده ، شرایط منطقه و فاصله روستا تا مرکز شهرستان بر مهارتها و نیازهای آموزشی آنان تعیین گردید. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و جمعیت مورد مطالعه‌ی آن ، جوانان روستایی شهرستان آمل بوده اند . نمونه مورد مطالعه 189 نفر از جوانان 24-15 ساله‌ی 21 روستا بوده اند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت و از آماره های فراوانی ، درصد، تجزیه واریانس ، ضریب همبستگی پیر سون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که جوانان روستایی در زمینه های مورد بررسی مهارتهای اندکی داشته اند به نحوی که برای مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج به ترتیب 1/75 ، 1/83، 5/65، درصد وبرای بهبود روشهای بهره برداری ، سرویس و نگهداری ماشین آلات و کشت شبدر برسیم 5/60، 8/89، 9/81 درصد از پاسخگویان به آموزش نیاز داشته اند . همچنین در بین مهارتهای جوانان بعضی مناطق تفاوت معنی داری مشاهده گردید. سواد جوانان در سطوح پایین‌تر بر مهارتهای آنان تأثیر معنی داری نداشت و تأثیر آن فقط در سطوح دیپلم و بالاتر معنی دار بود. سن ، تجارب و ارتباط با منابع کسب اطلاعات از عوامل مهم تبیین کننده مهارتهای جوانان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها