بررسی اثر تغذیه یک روز در میان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تغذیه یک روز در میان بر عملکرد جوجه‌های گوشتی، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی در یک طرح کاملا تصادفی با شش گروه آزمایشی و چهار تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها در گروه‌های آزمایشی تحت محدودیت از سن 7 تا 13 روزگی به صورت یک روز در میان تغذیه شدند. پس از پایان این دوره (از سن 14 تا 21 روزگی)، گروه‌های تحت محدودیت با 5 جیره که انرژی یکسان (3089 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم به ازای هر کیلوگرم جیره) داشته اما حاوی سطوح مختلف (31، 27، 25، 45/21 و 45/20 درصد) پروتئین خام بودند به صورت آزاد تغذیه شدند. پس از آن، تمامی گروه‌های آزمایشی به ترتیب با جیره‌های رشد و پایانی تغذیه گردیدند. در پایان دوره آزمایش فقط گروهی که از 14 تا 21 روزگی با جیره شاهد (جیره حاوی 45/21 درصد پروتئین خام) تغذیه شده بود رشد جبرانی را نشان داد. ضریب تبدیل غذایی در دوره بعد از محدودیت (14 تا 46 روزگی) در گروه‌های تحت محدودیت نسبت به گروه شاهد بهبود معنی‌داری (05/0P<) را نشان داد. مصرف خوراک کل دوره در تمامی گروه‌های تحت محدودیت نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری (05/0P<) کاهش یافت. اعمال محدودیت، بر چربی محوطه شکمی و وزن اندام‌های گوارشی تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0P>).

کلیدواژه‌ها