مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC و MUSLE در برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز درکه در شمال تهران

نویسندگان

چکیده

به منظور مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC1 وMUSLE2 در برآورد رسوبدهی، پژوهشی درحوزه آبخیز درکه انجام گرفت. ابتدا آمار بارش، رواناب و رسوب جمع آوری شد و نقشه های مورد نیاز با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و عکس‌ ماهواره‌ای کاسموس بصورت رنگی با مقیاس 25000: 1 تهیه گردید. برای اندازه‌گیری مساحت، طول و تلفیق نقشه‌ها نیز از امکانات نرم‌افزارGIS3، ILWIS استفاده بعمل آمد. در این تحقیق با استفاده از مدل MUSLE رسوبدهی به صورت رویدادی محاسبه شد و مشخص گردید ضریب 8/11 و توان 56/0 این مدل قابل استفاده درحوزه درکه نمی‌باشد. بر اساس رسوبدهی مشاهده‌ای و ثبت شده و به روش رگرسیون، ضریب و توان مزبور به 234/0 و 53/0 اصلاح گردید (96/0 r2= ). سپس رسوبدهی سالانه با استفاده از مدل MUSLE برآورد شد که اختلافی برابر 6/17 درصد را با رسوبدهی سالانه مشاهده ای نشان داد. ضمناً با استفاده از مدل MPSIAC با اصلاح عامل استفاده از اراضی اقدام به برآورد سالانه رسوب شد و مشخص گردید که مقدار برآوردی رسوبدهی، 157 درصد بیش از مقدار مشاهده‌ای رسوبدهی سالانه می‌باشد. مقایسه دو مدل از نظر صحت برآورد رسوبدهی سالانه نشان دادکه استفاده ار مدل MUSLE با ارائه مقادیر مطمئن‌تری نسبت به مدل MPSIAC برتر بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها