بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیة کلید شناسایی ارقام خرما

نویسندگان

چکیده

ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده و صادرکنندة خرما در جهان می باشد. حدود 400 رقم و در بعضی از منابع تا 600 رقم خرما درایران گزارش شده است. تاکنون برای شناسایی و معرفی ارقام خرما درایران ، مطالعات علمی صورت نگرفته است . یکی از مهمترین روش های شناسایی ارقام خرما، وجود یک کلید شناسایی1 استاندارد و بین المللی می باشد ، تا براساس آن شناسایی علمی و عملی صورت گیرد. بررسی های انجام شده نشان دادند که درحال حاضرهیچگونه کلیدی برای شناسایی ارقام خرما وجود ندارد . بابررسی منابع مختلف و مشورت با متخصصین خرما و با استفاده از روش های شناسایی سایر درختان میوه (4 و18) حدود هفتاد صفت برای اندازه گیری مشخص شد. بنابراین با استفاده از صفات مهم اندام های مختلف نخل خرما از قبیل: برگ، گل ، خوشه، میوه،هسته و کلاهک ، کلید شناسایی برای ارقام خرمای منطقه شادگان (خوزستان ) تهیه و با نمونه برداری ، توزین میوة خرما ، آمارگیری ، ثبت مشخصات عمومی نخل خرما ، تهیة عکس و اسلاید و تنظیم جدول ها، بیست رقم خرما به اسامی ذیل شناسایی گردیدند: 1- سعمران 2- گنطار3- حلاوی4- خضراوی5- بریم 6- دیری 7- شکر 8- برحی 9- حمراوی 10- زاهدی 11- چبچاب 12- مشتوم13- لیلویی
14- یوزی (جوزی) 15- فرسی 16- خصاب 17- هدل 18- عویدی 19- اشگر 20- سویدانی
در نتیجه با استفاده از جدولهای تعیین شده، می‌توان از کلید شناسایی بدست آمده بعنوان یک الگو، برای شناسایی ارقام خرما در هر منطقه از ایران یا کشورهای تولید کنندة خرما در جهان ازآن استفاده نمود. در این تحقیق به علت فراوانی صفات، فقط ارقام خرمای منطقه شادگان که یکی از مناطق مهم خرما خیز خوزستان می‌باشد ، بررسی و کلید شناسایی تهیه شده است .

کلیدواژه‌ها