طبقه بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD

نویسندگان

چکیده

56 ژنوتیپ برنج با استفاده از نشانگر Random Amplified Polymorphic DNA) RAPD) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش از 66 آغازگر استفاده شد. 12 آغازگر تصادفی، چند شکلی مطلوبی را نشان دادند. 129 نشانگر تصادفی ایجاد شد که 104 نشانگر چند شکل (62/80 درصد) و 25 (38/19 درصد) نشانگر یک شکل بودند. اندازه نوارهای تولیدشده از 45/0 تا 3 کیلوباز متغیر بود. میانگین تعداد نوارها برای هر آغازگر چند شکل بین 7 الی 75/10 نوار بود. گروه بندی ژنوتیپ ها با استفاده از روش UPGMA و ضریب تشابه چاکارد صورت گرفت. بطوریکه ژنوتیپ های مورد مطالعه در 7 گروه قرار گرفتند. میزان تشابه در بین ارقام از 44 درصد تا 91 درصد متغیر بود.که حداقل تشابه بین ارقام بوفیکان و دمسیاه (44 درصد) و حداکثر تشابه بین ارقام 28-IR با آمل ـ2 (91 درصد) بود. این آزمایش نشان داد که در بین ارقام تنوع مطلوبی وجود دارد بطوریکه می توان از این تنوع برای اهداف مختلف اصلاحی بهره جست. همچنین این آزمایش نشان داد که نشانگر رپید یک تکنیک مناسب برای طبقه بندی کردن و بررسی تنوع ژنتیکی در بین ارقام برنج می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها