انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره

نویسندگان

چکیده

بررسی اقلیم بارش1 در هر منطقه از دیدگاههای مختلف نظیر تولیدات کشاورزی، زه کشی اراضی زراعی و شهری، فرسایش، سیل، خشکسالی، مطالعات منابع آب، عمران و شهر سازی اهمیت دارد. در این تحقیق پهنه بندی2 اقلیم بارش در ایران مورد توجه واقع شده است. نظر به اینکه تعداد و نوع متغیرهای بکار برده شده در اقلیم بارش، می تواند مرزهای متفاوتی در پهنه بندی تولید کند، بنابر این سعی شده است که با دخالت دادن اکثر متغیرهای دخیل در اقلیم بارش که در دسترس نیز بوده است، متغیرهای مهم را شناسایی و برای پهنه بندی با روش تجزیه به عامل ها و تجزیة خوشه ای مورد استفاده قرار گیرد. برای پهنه بندی اقلیم بارش کشور از داده‌های 77 ایستگاه هواشناسی کشور از 1956 تا 1998 استفاده شده است. برای این منظور از بین 57 متغیر، تعداد 12 متغیر با روش پیشنهادی کرزانوفسکی (18) انتخاب و کل سطح کشور به شش ناحیه همگن و یک ناحیه غیر همگن تفکیک شده است. آزمون های مورد استفاده برای همگنی3 ناحیه، آزمون آمارهH و برای تعیین بهترین توزیع آماری داده ها، آزمون آماره Z بوده است. برای هر ناحیه منحنی رشد4 رسم گردیده است.

کلیدواژه‌ها